Informacje odnośnie karty czasowego pobytu

Karty pobytu czasowego czyli zezwolenie na pobyt czasowy jest bardzo popularnym wnioskiem składanym przez cudzoziemców. Podstawą pobytu czasowego może być wiele czynników, jednak najbardziej popularną jest praca. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat skomplikowanego tematu uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy.

Zasady uzyskiwania karty pobytu czasowego

karta czasowego pobytuKarty pobytu są dokumentami wydawanymi cudzoziemcom przez Wojewodę, w Urzędzie Wojewódzkim właściwym według miejsca tymczasowego zamieszkania na terytorium Polski. Karta jest zarówno dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca w czasie pobytu czasowego, jak również dokumentem umożliwiającym wielokrotne przekraczanie granicy bez uzyskania wizy. Należy pamiętać, że po wydrukowaniu karty pobytu, cudzoziemiec musi odebrać ją osobiście.  Warto wiedzieć na jakich zasadach przyznawana jest karta czasowego pobytu. W zależności od rodzaju zezwolenia, cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt w okresie od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o następne zezwolenia. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć odciski linii papilarnych, jak również przedłożyć oryginały dokumentu podróży (czyli paszportu). Istotne jest złożenie wniosku w terminie, czyli najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu na terytorium Polski, a także wniosek nie może zawierać błędów formalnych, bądź braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który jest potwierdzeniem złożenia wniosku. Pobyt staje się legalny od dnia złożenia wniosku do dnia uznania decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy za ostateczną. Istotne jest to, iż umieszczenie stempla w paszporcie uprawnia jedynie do przebywania na terenie Polski, a nie do podróżowania do państw strefy Schengen. Jest to znaczące, ponieważ wielu cudzoziemców nie ma świadomości ograniczeń.

Podsumowując, uzyskanie karty na pobyt czasowy w Polsce wymaga spełnienia określonych formalności oraz złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie. Ważne jest, aby mieć świadomość, jak należy załatwić te formalności, aby zostały rozpatrzone na korzyść cudzoziemca. Istotne jest złożenie wniosku bez błędów w terminie, a w razie wystąpienia takich błędów formalnych, również uzupełnienie ich w określonym czasie.